Comparative Transcriptome Profiling Reveals Compatible and Incompatible Patterns of Potato Toward Phytophthora infestans

Yanfeng Duan, Shaoguang Duan, Miles Armstrong, Jianfei Xu, Jiayi Zheng, Jun Hu, Xinwei Chen, Ingo Hein, Guangcun Li (Lead / Corresponding author), Liping Jin (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Search results