Comparison of the Distinct, Host-Specific Response of Three Solanaceae Hosts Induced by Phytophthora infestans

Jie Lu, Tingli Liu, Xiong Zhang, Jie Li, Xun Wang, Xiangxiu Liang, Guangyuan Xu, Moafeng jing, Zhugang Li, Ingo Hein, Daolong Dou, Yanju Zhang (Lead / Corresponding author), Xiaodan Wang (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Search results