Disruption of the AMPK-TBC1D1 nexus increases lipogenic gene expression and causes obesity in mice via promoting IGF1 secretion

Liang Chen, Qiaoli Chen, Bingxian Xie, Chao Quan, Yang Sheng, Sangsang Zhu, Ping Rong, Shuilian Zhou, Kei Sakamoto, Carol MacKintosh, Hong Yu Wang (Lead / Corresponding author), Shuai Chen (Lead / Corresponding author)

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    43 Citations (Scopus)
    472 Downloads (Pure)

    Search results