Fully Convolutional Network Ensembles for White Matter Hyperintensities Segmentation in MR Images

Hongwei Li, Gongfa Jiang, Jianguo Zhang (Lead / Corresponding author), Ruixuan Wang, Zhaolei Wang, Wei-Shi Zheng, Bjoern Menze

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

90 Citations (Scopus)
222 Downloads (Pure)

Search results