Hierarchical activation of compartmentalized pools of AMPK depends on severity of nutrient or energy stress

Yue Zong, Chen-Song Zhang, Mengqi Li, Wen Wang, Zhichao Wang, Simon A. Hawley, Teng Ma, Jin-Wei Feng, Xiao Tian, Qu Qi, Yu-Qing Wu, Cixiong Zhang, Zhiyun Ye, Shu-Yong Lin, Hai-Long Piao, D. Grahame Hardie, Sheng-Cai Lin (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (Scopus)
111 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results