Intelligent sensor information system for public transport - to safely go

Paul Miller, Weiru Liu, Chris Fowler, Huiyu Zhou, Jiali Shen, Jianbing Ma, Jianguo Zhang, WeiQi Yan, Kieran McLaughlin, Sakir Sezer

    Research output: Contribution to conferencePoster

    Search results