Proprotein convertase subtilisin/kexin 9 inhibitors in reducing cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis

Heyue Du, Xiaodan Li, Na Su, Ling Li, Xiaoting Hao, Haihui Gao, Joey S. W. Kwong, Per Olav Vandvik, Xueli Yang, Imola Nemeth, Ify Mordi, Qianrui Li, Longhao Zhang, Li Rao, Chim Lang, Jianshu Li, Haoming Tian, Sheyu Li (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)
370 Downloads (Pure)

Search results