Reduction of Bacterial Adhesion on Ag-TiO2 Coatings

Chen Liu, Lei Geng, YiFan Yu, Yutong Zhang, Buyun Zhao, Shuai Zhang, Qi Zhao (Lead / Corresponding author)

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    12 Citations (Scopus)
    204 Downloads (Pure)

    Search results