Simulation training for ceramic crown preparation in the dental setting using a virtual educational system

Luwei Liu, Ruyu Zhou, Siyang Yuan, Zhida Sun, Xiaoqing Lu, Jin Li, Fengqing Chu, Anthony Damien Walmsley, Bin Yan (Lead / Corresponding author), Lin Wang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    21 Citations (Scopus)
    190 Downloads (Pure)

    Search results