„Απόςεηο θαη πξαθηηθέο λεπηαγσγώλ όζνλ αθνξά ην ειεύζεξν παηρλίδη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κέζσ απηνύ‟

Translated title of the contribution: Teachers' and prospective teachers' beliefs regarding nature and nurture on pupils' developmental characteristics

Alexia Barrable, Kathryn Asbury, Marietta Papadatou-Pastou

Research output: Contribution to conferencePaper

Abstract

Τν παηρλίδη θαη ε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ είλαη δύν βαζηθά ζέκαηα ηα νπνία
απαζρνινύλ εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο. Τν ειεύζεξν
παηρλίδη ζηελ ύπαηζξν απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέζν αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ. Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θαη
ησλ πξαθηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηνλ ξόιν ηνπ ειεύζεξνπ εμσηεξηθνύ
παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ ειηθίαο 4-6 εηώλ.
Σηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 7 εθπαηδεπηηθνί, πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
Αηηηθήο θαη ηεο Μπηηιήλεο. Η κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε θαη
ζπγθεθξηκέλα εξσηήζεθαλ 10 εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
έγηλε κε πνηνηηθό ηξόπν, κέζσ ζεκαηηθήο αλάιπζεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη
λεπηαγσγνί γλσξίδνπλ όηη ην ειεύζεξν παηρλίδη ζηελ ύπαηζξν έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο
ζηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνηλσληθή ηνπο
αλάπηπμε. Σπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ ειεύζεξνπ θαη ππαίζξηνπ παηρληδηνύ ηα παηδηά
αλαπηύζζνπλ θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο όπσο ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθόηεηα, ε
νκαδνπνίεζε, ε αιιεινβνήζεηα, ε ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, ε
ππνκνλή, ε ζπκκόξθσζε, ε ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ηεο απόξξηςεο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο. Επηπιένλ ε έξεπλα επηθεληξώζεθε θαη πάλσ ζηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη λεπηαγσγνί, ζρεηηθά κε ην ππαίζξην παηρλίδη. Επηζεκαίλεηαη ε
αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηηο κεζόδνπο θαη ηηο
πξαθηηθέο πνπ κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ζε ζρέζε κε ην παηρλίδη ζε ππαίζξηνπο
ρώξνπο κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ, όπσο
επίζεο θαη ε ζσζηή δηαξξύζκηζε θαηάιιεισλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ.

Play and children‟s development are the two basic themes central to the early
years‟ educator‟s world. It is generally agreed that free outdoor play is important for
children, for their wellbeing, as well as the development of their social skills. The aim
of this study is to explore Greek nursery teachers‟ perceptions and practices about the
role of free outdoor play for the development of children‟s social skills ages between
4 to 6 years old. In this qualitative research 7 early years teachers from Attica and
Mytilene were interviewed. Data were analysed using thematic analysis. The results
suggest that educators are informed about the positive effects of free outdoor play in
children‟s holistic development and more specifically, in children‟s social
development. The social skills that children develop through free outdoor play, as
recognised by educators, are collaboration, teamwork, clustering, mutual assistance,
exchange and the ability to negotiate, patience, compliance, management of rejection
and communication. This study also focused on the barriers that educators face in
order to provide opportunities for free outdoor play, including lack of space and
education on the topic. There is a need for educators‟ further professional
development on methods and techniques that educators can use in children‟s free
outdoor play in order to promote children‟s social skills. Finally the need for suitable
outdoor spaces is highlighted.
Translated title of the contributionTeachers' and prospective teachers' beliefs regarding nature and nurture on pupils' developmental characteristics
Original languageOther
Pages1265-1277
Number of pages13
Publication statusPublished - 12 Jul 2017
Event7th Panhellenic Conference of Educational Science 2017 - University of Athens, Athens, Greece
Duration: 15 Jun 201718 Jun 2017
https://www.google.co.uk/search?q=7th+Panhellenic+Conference+of+Educational+Science+2017&rlz=1C1GGRV_enGB751GB752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvlM3fgNDaAhXMb1AKHVr7DaoQ_AUoAnoECAAQBA&biw=1680&bih=919#imgrc=mjKdggnLPXgyAM: (Link to conference poster information)

Conference

Conference7th Panhellenic Conference of Educational Science 2017
Country/TerritoryGreece
CityAthens
Period15/06/1718/06/17
Internet address

Keywords

  • Free play
  • preschool
  • outdoor play
  • social development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Teachers' and prospective teachers' beliefs regarding nature and nurture on pupils' developmental characteristics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this