Therapeutic Angiogenesis of Chinese Herbal Medicines in Ischemic Heart Disease: A Review

Dongqing Guo, Colin E. Murdoch, Tianhua Liu, Jia Qu, Shihong Jiao, Yong Wang, Wei Wang, Xing Chen

Research output: Contribution to journalReview article

163 Downloads (Pure)

Search results