Transient Receptor Potential V Channels Are Essential for Glucose Sensing by Aldolase and AMPK

Mengqi Li, Chen-Song Zhang, Yue Zong, Jin-Wei Feng, Teng Ma, Meiqin Hu, Zhizhong Lin, Xiaotong Li, Changchuan Xie, Yaying Wu, Dong Jiang, Ying Li, Cixiong Zhang, Xiao Tian, Wen Wang, Yanyan Yang, Jie Chen, Jiwen Cui, Yu-Qing Wu, Xin ChenQing-Feng Liu, Jianfeng Wu, Shu-Yong Lin, Zhiyun Ye, Ying Liu, Hai-Long Piao, Li Yu, Zhuan Zhou, Xiao-Song Xie, D. Grahame Hardie, Sheng-Cai Lin (Lead / Corresponding author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

74 Citations (Scopus)
343 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results